Zmiana wysokości składki członkowskiej

Od dnia 1 marca 2022 zmianie ulega składka członkowska w Naszej Sekcji. Prosimy zapoznać się również z obowiązującym regulaminem Naszej Sekcji.

Od 1 marca 2022 roku składka członkowska w Sekcji Judo w KS AZS AWF Katowice wynosi 120 zł (200 zł w przypadku rodzeństwa). Dokonując wpłaty za dany miesiąc koniecznie prosimy w tytule przelewu wpisywać: składka członkowska, judo, imię i nazwisko uczestnika zajęć!

 

Regulamin sekcji judo KS AZS AWF Katowice

 

§ 1

Sekcja judo w KS AZS AWF Katowice działa jako stowarzyszenie w oparciu o statut, ustawę Prawo o stowarzyszeniach i ustawę o Sporcie.

§ 2

Celem działalności Sekcji jest szkolenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i poza szkolnym na wszystkich poziomach umiejętności w sekcji judo.

§ 3

Przyjęcie do Sekcji następuje po wypełnieniu oraz dostarczeniu deklaracji członkowskiej Sekcji judo KS AZS AWF Katowice. Podpisanie deklaracji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 4

Rezygnacja z członkostwa w sekcji następuję po uprzednim poinformowaniu trenera, można tego dokonać bezpośrednio u trenera prowadzącego zajęcia bądź drogą listowną lub poprzez e-mail. Rezygnację należy złożyć do 20-tego dnia miesiąca poprzedzającego odejście z Sekcji. W razie nie złożenia deklaracji rodzic zobowiązany jest do uiszczania składek członkowskich zgodnie z § 5 regulaminu.

§ 5

1. Składki członkowskie w Sekcji judo są stałe i wynoszą 120 zł/miesiąc (200 zł rodzeństwo), niezależne od faktycznych obecności zawodnika i obowiązują w miesiące, w których odbywają się zajęcia (wrzesień - czerwiec).

2. Wysokość składki członkowskiej może ulec zmianie w drodze uchwały trenerów Sekcji Judo KS AZS AWF Katowice. Składki w zmienionej wysokości obowiązują począwszy od drugiego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym uchwała o zmianie wysokości składki została ogłoszona.

3. Składki członkowskie należy wpłacać przelewem na konto do 15-tego dnia każdego miesiąca. W tytule przelewu należy wpisać: składka członkowska, imię, nazwisko (osoby trenującej), miesiąc za jaki jest dokonana wpłata. Dane do przelewu:

40 1020 2313 0000 3102 0019 7293

KS AZS AWF Katowice

40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72a.

 

4. W razie długich przerw ( ponad miesiąc) sprawy rozliczenia ustalane są indywidualnie z trenerem.

5. W razie nieopłacenia składki członkowskiej uczestnik może zostać nie dopuszczony do treningu.

 

§ 6

1. Zawodnik Sekcji Judo KS AZS AWF Katowice zobowiązany jest w szczególności do:

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie sali na której odbywają się zajęcia;

b) kulturalnego zachowania się na terenie budynku, w którym odbywają się treningi;

c) kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z Sekcji, wszystkich pracowników budynku, gdzie odbywają się treningi oraz pozostałych osób;

d) kulturalnego zachowania się na zawodach judo;

e) wykonywania poleceń wydanych przez trenera;

f) rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w zajęciach;

g) informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.);

h) uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie sali treningowej judo (wyjście do łazienki, szatni itp.);

i) dbania o sprzęt sportowy;

j) posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego (judogi, koszulki, spodenki, dresy bez suwaków)

k) udziału w zawodach, do których został wytypowany przez trenera;

l) występowania na zawodach w stroju klubowym (judogi z naszywkami klubu, koszulka klubowa, dresy klubowe);

m) godnego reprezentowania Klubu na zewnątrz.

2. Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników naruszających obowiązki określone w ust. 1 poprzez:

a) upomnienie,

b) upomnienie przy całej grupie,

c) upomnienie w obecności rodzica,

d) usunięcie zawodnika z zajęć,

e) nie zgłoszenie zawodnika do zawodów,

f) wycofanie zawodnika ze startu w zawodach, z konsekwencjami finansowymi z tego wynikającymi,

g) złożenie do Zarządu klubu wniosku o czasowe zawieszenie w prawach zawodnika.

h) złożenie do Zarządu klubu wniosku o usunięcie zawodnika z pocztu członków Klubu.

 

§ 7

Sekcja judo KS AZS AWF Katowice zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonywanych podczas zajęć, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych na co każdy uczestnik wyraża zgodę wypełniając i podpisując deklarację członkowską.